Danh mục chất thải nguy hại

Danh mục chất thải nguy hại đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và xử lý chất thải một cách an toàn và bảo vệ môi trường. Chất thải nguy hại là những loại chất có khả năng gây hại cho sức khỏe con người, động vật và môi trường nếu không được xử lý đúng cách. Cùng tìm hiểu rõ hơn qua bài viết dưới đây.

Danh mục chất thải nguy hại

Danh mục chất thải nguy hại được quy định tại Mục C Mẫu số 1 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 23/2006/QĐ-BTNMT